Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

katasza
Reposted fromnordern nordern viapeanute peanute
katasza
6509 cbec 420
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 13 2019

katasza
7675 49a3 420
katasza
0586 b195 420
Reposted fromtoolong toolong viaiblameyou iblameyou
katasza
katasza
4187 3a1f 420
Reposted fromTamahl Tamahl viamononok mononok
katasza
5016 bd0c 420
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

October 24 2018

katasza
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatryy tryy
katasza
9394 719f 420
Reposted fromanheros anheros viafajnychnielubie fajnychnielubie
katasza
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolakocie olakocie
katasza
katasza
5816 f8e1 420
Reposted fromoll oll viapimpmyheart pimpmyheart
katasza
8236 d756 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapimpmyheart pimpmyheart
katasza
9201 ec9c 420
katasza
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
katasza
2834 1e6a 420
Reposted fromvronk vronk viaatranta atranta
katasza

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

August 06 2018

katasza
8221 3a5b 420
Reposted fromnyaako nyaako viamissmiserable missmiserable
katasza
3104 4ad7 420
I see your face
And I will survive

May 17 2018

katasza
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl