Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

katasza
8221 3a5b 420
Reposted fromnyaako nyaako viamissmiserable missmiserable
katasza
3104 4ad7 420
I see your face
And I will survive

May 17 2018

katasza
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna

February 11 2018

katasza
0499 3c8e 420

January 26 2018

5333 dfdc 420
Reposted fromlordminx lordminx viaatranta atranta
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg vianoisetales noisetales
katasza
katasza
1138 bb6f 420
Reposted fromwerhamster werhamster viaatranta atranta
katasza
7501 7ce8 420
Reposted fromolaosa olaosa viaatranta atranta
katasza
6810 b262 420
Reposted fromhepi hepi viaszicko szicko
katasza
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
katasza
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viaatranta atranta
katasza
Reposted fromoll oll viaatranta atranta
katasza
Reposted fromantichris antichris vianoisetales noisetales
katasza
1243 be7a 420
katasza
2469 f2c3 420
Reposted fromonlyman onlyman viahesiamela hesiamela
katasza
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaolakocie olakocie
0254 ed3b 420

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
katasza
1333 761c 420
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
katasza
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viamoonlightdrive moonlightdrive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl